​​​TIỂU SỬ

ĐS. TẠ VĂN THÔNG
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, kiêm nhiệm Pa-pu-a Niu Ghi-nê và  Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Le-xte

 

Họ và tên:               

Ngày sinh:              

Quê quán:               

Học vấn:                

Ngoại ngữ:              

 

Quá trình đào tạo và công tác

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​